Informatii utile Tel: (+4) 0730.078.833 / Email: rezervari@escape-travel.ro
 
Home page
 
Descarcare oferte
 
Bilete de avion
 
Autocar
 
Informatii Utile
 
Blog Escape Travel
 
Protectia consumatorului
 
Contact
 

Cautare avansata oferte


Informatii utile
Nota de informare privind protectia datelor personale
Detalii despre platile OnLine
Tichete de vacantaTichete de vacanta - Legislatie

ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ
Nr. 8 din 18 februarie 2009
privind acordarea tichetelor de vacanţă

Text actualizat prin produsul informatic legislativ LEX EXPERT în baza actelor normative modificatoare, publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I, până la 28 iunie 2010.

Act de bază
#B: Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 8/2009

Acte modificatoare
#M1: Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 58/2010

Modificările şi completările efectuate prin actul modificator sunt scrise cu font italic. În faţa fiecărei modificări sau completări este indicat actul normativ care a efectuat modificarea sau completarea respectivă, în forma #M1.

#CIN
NOTĂ:
Prin Hotărârea Guvernului nr. 215/2009 au fost aprobate Normele metodologice privind acordarea tichetelor de vacanţă.

#B
Având în vedere criza financiară existentă la nivel global, care afectează, în principal, întreprinderile mici şi mijlocii din România, precum şi situaţia creată de presiunile personalului bugetar pentru creşterea salariilor,
având în vedere faptul că întreprinderile mici şi mijlocii se află în prezent sub presiunea limitării posibilităţilor de creditare generată de criza financiară şi sunt din ce în ce mai afectate de lipsa de lichidităţi din economie, ceea ce generează şi întârzieri în încasarea facturilor aferente mărfurilor livrate sau serviciilor prestate în favoarea propriilor beneficiari,
având în vedere lipsa de forţă de muncă calificată la nivelul întreprinderilor mici şi mijlocii, generată de fenomenul de emigrare cu care ne-am confruntat în ultimii ani, care a generat deja creşteri salariale importante în sectorul privat în ultimii ani, pe fondul creşterii economice şi a necesităţii de a asigura o forţă de muncă stabilă,
având în vedere că în contextul actual generat de efectele crizei financiare întreprinderile mici şi mijlocii nu mai au resurse pentru a ţine pasul cu creşterile salariale anunţate în sectorul bugetar şi riscă să îşi piardă angajaţii,
având în vedere investiţiile făcute de majoritatea angajatorilor în pregătirea forţei de muncă angajate în vederea asigurării sustenabilităţii întreprinderilor în condiţiile concurenţiale generate de aderarea la Uniunea Europeană,
prin introducerea tichetelor de vacanţă, Guvernul intervine printr-o măsură urgentă în favoarea angajatului, căruia îi cresc veniturile reale, şi în favoarea angajatorului, care are posibilitatea şi este stimulat să acorde angajaţilor, alături de salariu, vacanţe în ţară, prin intermediul tichetelor de vacanţă, cu rol de recuperare a capacităţii de muncă, de creştere a productivităţii muncii salariatului şi de motivare a acestuia pentru a-şi menţine calitatea de salariat în respectiva întreprindere, ceea ce va genera stabilitate şi eficienţă mărite la nivelul sectorului privat şi în special în cazul întreprinderilor mici şi mijlocii.
Având în vedere că toate aceste elemente vizează interesul public şi constituie situaţii extraordinare, a căror reglementare nu poate fi amânată, este necesar a fi luate măsuri imediate pentru instituirea cadrului normativ privind acordarea tichetelor de vacanţă.
Neadoptarea prezentei ordonanţe de urgenţă va duce la scăderea circulaţiei turistice în România, la creşterea ratei şomajului, aspecte care implicit vor genera un impact negativ asupra întregii economii.
În temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,

Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.

ART. 1
(1) Începând cu data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, pentru recuperarea şi întreţinerea capacităţii de muncă a personalului salarial, angajatorii care încadrează personal prin încheierea unui contract individual de muncă pot acorda, în condiţiile legii, bonuri de valoare, denumite în continuare tichete de vacanţă.
(2) Instituţiile din sectorul bugetar definite conform Legii nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările ulterioare, şi Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, indiferent de sistemul de finanţare şi subordonare, inclusiv cele care se finanţează integral din venituri proprii, regiile autonome, societăţile comerciale la care statul este acţionar unic sau acţionar majoritar, societăţile şi companiile naţionale care încadrează personal prin încheierea unui contract individual de muncă acordă, în condiţiile legii, tichete de vacanţă.
(3) Tichetele de vacanţă se acordă în limitele sumelor prevăzute cu această destinaţie în bugetul de stat sau, după caz, în bugete locale, pentru unităţile din domeniul bugetar, şi în limitele sumelor prevăzute cu această destinaţie în bugetul de venituri şi cheltuieli aprobat, potrivit legii, pentru celelalte categorii de angajatori.
(4) Nivelul maxim al sumelor care pot fi acordate salariaţilor sub forma de tichete de vacanţă este contravaloarea a 6 salarii de bază minime brute pe ţară garantate în plată, pentru un salariat, în decursul unui an fiscal.
(5) Tichetele de vacanţă sunt integral suportate de către angajator, în condiţiile art. 3.
(6) Angajatorii acordă tichete de vacanţă numai în cazul în care în anul fiscal anterior au obţinut profit sau venit, după caz.
(7) Conţinutul minim al pachetului de servicii care se poate achiziţiona prin intermediul tichetelor de vacanţă va fi stabilit prin normele de aplicare a prezentei ordonanţe de urgenţă, care vor fi aprobate prin hotărâre a Guvernului.
(8) Prestarea serviciilor achiziţionate prin intermediul tichetelor de vacanţă se face în unităţi turistice autorizate de Ministerul Turismului.
(9) Angajatul care beneficiază de tichete de vacanţă nu mai beneficiază de prima de vacanţă în cursul anului fiscal.
ART. 2
(1) Tichetele de vacanţă sunt emise de către unităţi specializate în domeniul care face obiectul prezentei ordonanţe de urgenţă şi autorizate de Ministerul Finanţelor Publice, denumite în continuare emitenţi. Autorizaţia de funcţionare se acordă potrivit criteriilor stabilite de Ministerul Finanţelor Publice, prin ordin al ministrului, astfel încât să se asigure dezvoltarea concurenţială a serviciilor prevăzute de prezenta ordonanţă de urgenţă.
(2) Fiecare tichet de vacanţă este valabil dacă are înscrise următoarele menţiuni:
a) emitentul şi datele sale de identificare;
b) valoarea nominală a tichetului de vacantă;
c) angajatorul şi datele sale de identificare;
d) numele, prenumele şi codul numeric personal ale angajatului care este în drept să utilizeze tichetul de vacanţă;
e) spaţiul destinat înscrierii perioadei în care a fost utilizat şi aplicării ştampilei unităţii afiliate;
f) interdicţia unităţii afiliate de a plăti diferenţa în bani dintre valoarea tichetului de vacanţă şi valoarea pachetului de servicii către utilizatorii tichetelor de vacanţă;
g) perioada de valabilitate a utilizării tichetului de vacanţă.
(3) Emitenţii tichetelor de vacanţă au obligaţia de a asigura circulaţia tichetelor de vacanţă în condiţii de siguranţă.
(4) Tichetul de vacanţă are o perioadă de valabilitate de un an de la data emiterii.
ART. 3*)
(1) Angajatorul împreună cu organizaţiile sindicale legal constituite şi reprezentative la nivelul unităţii sau, acolo unde nu este constituit un sindicat, cu reprezentanţii salariaţilor stabilesc de comun acord emitentul tichetelor de vacanţă cu care vor contracta prestarea serviciilor corespunzătoare.
(2) Autorităţile şi instituţiile publice din sectorul bugetar vor contracta serviciile privind emiterea tichetelor de vacanţă cu emitenţii, în condiţiile legislaţiei în vigoare.
(3) Sumele corespunzătoare tichetelor de vacanţă acordate de către angajator sunt deductibile la calculul impozitului pe profit, respectiv la calculul impozitului pe venit, în limita a 6 (şase) salarii de bază minime brute pe ţară garantate în plată pentru fiecare angajat, pe an calendaristic, iar pentru salariat sunt scutite de plata impozitului pe venituri şi a impozitelor sociale aferente. Salariul de bază minim brut pe ţară garantat în plată este stabilit prin hotărâre a Guvernului.
(4) Sumele prevăzute la alin. (3) nu se iau în calcul nici pentru angajator, nici pentru angajat la stabilirea drepturilor şi obligaţiilor care se determină în raport cu venitul salarial. Contravaloarea tichetelor de vacanţă nu se ia în calcul la stabilirea venitului salarial.
(5) Valorile nominale permise pentru tichetele de vacanţă sunt: 10, 20, 30, 40 şi 50 lei.
#CIN
*) Reproducem mai jos prevederile art. IV lit. a) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 58/2010 (#M1).
#M1
"ART. IV
La data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă:
a) se abrogă prevederile privind scutirea de la plata impozitului pe veniturile din salarii stabilite potrivit art. 3 alin. (3) şi (4) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 8/2009 privind acordarea tichetelor de vacanţă, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 110 din 24 februarie 2009. Prevederile privind scutirea de la plata contribuţiilor sociale obligatorii stabilite potrivit art. 3 alin. (3) şi (4) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 8/2009 rămân în vigoare;"

#B
ART. 4
(1) Operatorii economici cu activitate de turism din România, autorizaţi de Ministerul Turismului, conform Ordonanţei Guvernului nr. 58/1998 privind organizarea şi desfăşurarea activităţii de turism în România, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 755/2001, cu modificările ulterioare, care deţin structuri de primire turistice clasificate şi/sau agenţii de turism licenţiate şi care acceptă tichete de vacanţă ca modalitate de plată, se denumesc, în mod convenţional şi în înţelesul prezentei ordonanţe de urgenţă, unităţi afiliate.
(2) Comisionul maxim perceput de agenţiile de turism, în calitate de unităţi afiliate, nu poate depăşi 10% din valoarea pachetului de servicii oferit utilizatorilor tichetelor de vacanţă.
ART. 5
(1) Ministerul Turismului va transmite unităţilor emitente lista cu unităţile afiliate.
(2) Orice plată, atât între angajatori şi unităţile emitente, cât şi între unităţile emitente şi cele afiliate, se face numai prin intermediul societăţilor bancare, potrivit legii.
(3) Unităţile emitente vor plăti unităţilor afiliate cu care au încheiat contracte pentru decontarea tichetelor de vacanţă contravaloarea acestora după prestarea serviciilor de turism.
ART. 6
(1) Se interzice unităţii afiliate acordarea unui rest de bani la tichetul de vacanţă.
(2) Contravaloarea serviciilor turistice prestate de către unităţile afiliate peste valoarea tichetelor de vacanţă se suportă de către salariat.
ART. 7
(1) Constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 1.000 lei la 5.000 lei acceptarea de către unitatea afiliată spre comercializare a tichetelor de vacanţă de către alte persoane decât titularul tichetului de vacanţă.
(2) Constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 1.000 la 10.000 lei şi retragerea certificatului de clasificare, respectiv a licenţei de turism acceptarea de către unităţile afiliate de tichete de vacanţă pentru achiziţionarea de servicii care nu îndeplinesc condiţiile pachetului minim de servicii prevăzut la art. 1 alin. (7).
(3) Constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 5.000 lei la 10.000 lei fapta unităţii afiliate de a da rest în bani la tichetul de vacanţă.
(4) Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor se fac de către personalul cu atribuţii de control din cadrul Ministerului Turismului.
(5) Contravenţiilor prevăzute la alin. (1) - (3) le sunt aplicabile dispoziţiile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare.
ART. 8
În termen de 15 zile de la intrarea în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, Ministerul Turismului şi Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale vor supune spre aprobare, prin hotărâre a Guvernului, normele metodologice de aplicare a acesteia.

 

HOTĂRÂRE Nr. 215 din 4 martie 2009
pentru aprobarea Normelor metodologice privind acordarea tichetelor de vacanţă
EMITENT: GUVERNUL ROMÂNIEI
PUBLICATĂ ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 145 din 9 martie 2009

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 8 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 8/2009 privind acordarea tichetelor de vacanţă,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

ARTICOL UNIC
Se aprobă Normele metodologice privind acordarea tichetelor de vacanţă, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

PRIM-MINISTRU
EMIL BOC

Contrasemnează:
Ministrul turismului,
Elena Gabriela Udrea

Ministrul întreprinderilor mici şi mijlocii,
comerţului şi mediului de afaceri,
Constantin Niţă

Ministrul muncii,
familiei şi protecţiei sociale,
Marian Sârbu

Ministrul finanţelor publice,
Gheorghe Pogea

Bucureşti, 4 martie 2009.
Nr. 215.

 

ANEXA 1

NORME METODOLOGICE
privind acordarea tichetelor vacanţă

CAPITOLUL I
Dispoziţii generale

ART. 1
(1) Prezentele norme metodologice sunt elaborate potrivit cu prevederile art. 8 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 8/2009 privind acordarea tichetelor de vacanţă, denumită în continuare ordonanţă de urgenţă.
(2) Salariaţii care primesc tichetele de vacanţă sunt denumiţi în continuare beneficiari.

CAPITOLUL II
Angajatorii

ART. 2
(1) Angajatorii prevăzuţi la art. 1 alin. (1) din ordonanţa de urgenţă, împreună cu organizaţiile sindicale legal constituite şi reprezentative la nivelul unităţii sau acolo unde nu este constituit un sindicat, cu reprezentanţii beneficiarilor, stabilesc de comun acord contractarea achiziţionării tichetelor de vacanţă cu unităţile emitente.
(2) Angajatorii prevăzuţi la art. 1 alin. (2) din ordonanţa de urgenţă contractează serviciile privind emiterea tichetelor de vacanţă cu unităţile emitente, în condiţiile legislaţiei în vigoare.
ART. 3
Angajatorii, care au obţinut în anul fiscal anterior profit sau venit, după caz, împreună cu organizaţiile sindicale legal constituite sau cu reprezentanţii beneficiarilor, după caz, vor stabili prin contractele colective de muncă, respectiv prin regulamentele interne în cazul personalului contractual din instituţiile bugetare reguli privind modul de acordare a tichetelor de vacanţă, care să prevadă:
a) numărul beneficiarilor din unitate care pot primi anual tichete de vacanţă şi nivelul sumelor care se acordă anual beneficiarilor sub forma tichetelor de vacanţă, ţinând seama de posibilităţile financiare proprii ale angajatorilor;
b) categoriile de beneficiari care primesc tichete de vacanţă.
ART. 4
Contractul pentru achiziţionarea tichetelor de vacanţă, încheiat între angajator şi unităţile emitente, va cuprinde următoarele clauze:
a) necesarul estimat anual de tichete de vacanţă;
b) preţul imprimatului reprezentând tichetul de vacanţă şi al livrării acestuia;
c) informaţii cu privire la unităţile afiliate la care beneficiarii pot folosi tichetele de vacanţă;
d) condiţiile privind responsabilităţile părţilor şi rezilierea contractului;
e) alte clauze considerate necesare de către părţi.
ART. 5
Angajatorii care acordă tichete de vacanţă beneficiarilor vor cuprinde în bugetele de venituri şi cheltuieli aprobate potrivit legii, într-o poziţie distinctă de cheltuieli, denumită "Tichete de vacanţă", sumele destinate acoperirii valorii nominale a tichetelor de vacanţă, potrivit celor convenite cu organizaţiile sindicale legal constituite sau, după caz, cu reprezentanţii beneficiarilor.
ART. 6
Pentru instituţiile publice tichetele de vacanţă se acordă în limita sumelor prevăzute distinct cu această destinaţie în bugetele de venituri şi cheltuieli aprobate, potrivit legii, fiecărui ordonator de credite.
ART. 7
Sumele reprezentând preţul imprimatelor contractate cu unitatea emitentă şi primite de către angajator se suportă de către angajatori din cheltuielile proprii. În cazul instituţiilor publice, aceste sume se suportă de la articolul bugetar "Alte cheltuieli materiale".
ART. 8
La determinarea sumelor totale destinate acoperirii valorii nominale a tichetelor de vacanţă se iau în calcul: valoarea nominală a tichetului de vacanţă, convenită de partenerii sociali, şi numărul de beneficiari încadraţi cu contract individual de muncă care vor beneficia de tichete de vacanţă.
ART. 9
Angajatorii distribuie beneficiarilor tichetele de vacanţă, anual, cu respectarea strictă a prevederilor legale. Tichetele de vacanţă nu pot fi distribuite de angajatori, dacă aceştia la data stabilită pentru distribuire nu au achitat unităţii emitente, integral, contravaloarea nominală a tichetelor de vacanţă achiziţionate, inclusiv preţul imprimatelor reprezentând tichetele de vacanţă.
ART. 10
Angajatorii sunt obligaţi să organizeze o evidenţă proprie, potrivit formularelor prevăzute ca model în anexele nr. 1, 1a) şi 1b).

CAPITOLUL III
Beneficiarii

ART. 11
Angajatorii vor face anual o evaluare a solicitărilor de tichete de vacanţă.
ART. 12
(1) Beneficiarii care au primit tichete de vacanţă nominale sunt singurele persoane îndreptăţite să utilizeze tichetele de vacanţă în perioada menţionată pe acestea, şi în exclusivitate pentru achitarea pachetului de servicii turistice contractat.
(2) În cazul cumulului de funcţii, tichetele de vacantă pot fi acordate numai de către angajatorii unde beneficiarii în cauză îşi au funcţia de bază, potrivit legii.
ART. 13
Se interzice beneficiarului:
a) utilizarea tichetelor de vacanţă pentru achiziţionarea altor servicii decât cele prevăzute la art. 23;
b) primirea unui rest de bani la tichetul de vacanţă, în cazul în care suma corespunzătoare solicitată este mai mică decât valoarea nominală a tichetului de vacanţă;
c) comercializarea tichetelor de vacanţă în schimbul unor sume de bani;
ART. 14
(1) Beneficiarul poate utiliza tichetele de vacanţă pe baza actului de identitate numai pentru achiziţionarea de servicii prestate de structuri de primire turistice clasificate de Ministerul Turismului, conform prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 58/1998 privind organizarea şi desfăşurarea activităţii de turism în România, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 755/2001, cu modificările ulterioare.
(2) Serviciile prevăzute la alin. (1) se pot achiziţiona de către beneficiar direct de la prestatorii de servicii turistice sau prin intermediul agenţiilor de turism.

CAPITOLUL IV
Unităţile emitente

ART. 15
Potrivit art. 2 alin. (1) din ordonanţa de urgenţă, unităţile emitente sunt persoane juridice înfiinţate în baza Legii nr. 31/1990 privind societăţile comerciale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, care pot desfăşura activitatea specifică de acordare a tichetelor de vacanţă numai în baza autorizaţiei de funcţionare, acordată de Ministerul Finanţelor Publice potrivit criteriilor aprobate prin ordin al ministrului finanţelor publice.
ART. 16
(1) În vederea desfăşurării activităţii specializate, unitatea emitentă încheie direct contracte cu unităţi afiliate, definite prin art. 4 din ordonanţa de urgenţă.
(2) Unităţile emitente au obligaţia ca înainte de încheierea contractelor să solicite unităţilor afiliate licenţa de turism în cazul agenţiilor de turism şi certificatul de clasificare, în cazul structurilor de primire turistice.
(3) Unităţile emitente încheie contracte numai cu unităţile afiliate care deţin licenţă de turism sau certificat de clasificare, după caz, emise de Ministerul Turismului, şi care sunt valabile la data încheierii contractului.
(4) Lista unităţilor turistice autorizate se postează de către Ministerul Turismului pe site-ul oficial al instituţiei.
ART. 17
Unităţile emitente înscriu în factură, în vederea decontării de către angajator:
a) numărul de ordine dintr-o serie continuă, care caracterizează cronologia emisiei de tichete de vacanţă a unităţii emitente;
b) preţul unitar al imprimatului reprezentând tichetul de vacanţă sau valoarea totală a imprimatelor;
c) valoarea nominală a unui tichet de vacanţă, imprimată pe acesta, din seria livrată;
d) valoarea totală corespunzătoare numărului de tichete de vacanţă livrat;
e) numărul contului bancar distinct şi denumirea băncii la care îşi are deschis contul unitatea emitentă.
ART. 18
Unităţile emitente sunt obligate:
a) să deschidă conturi sau subconturi bancare specifice şi distincte, prin care se vor derula sumele reprezentând încasările şi plăţile aferente valorii nominale a tichetelor de vacanţă, respectiv încasarea de la angajatori a contravalorii nominale a tichetelor de vacanţă achiziţionate în baza contractelor încheiate cu aceştia şi rambursarea de sume către unităţile afiliate, în exclusivitate pentru decontarea valorii nominale a tichetelor de vacanţă prezentate în baza contractelor încheiate între unitatea emitentă şi unităţile afiliate respective; închiderea acestor conturi sau subconturi bancare se face numai după ce unitatea emitentă face dovada organului bancar că valoarea nominală a tichetelor de vacanţă emise şi încasate de unitatea emitentă a fost decontată integral unităţilor afiliate;
b) diferenţa de sumă dintre valoarea nominală a tichetelor de vacanţă emise şi încasate şi cea decontată către unităţile afiliate se virează la bugetul de stat;
c) să organizeze o evidenţă operativă proprie, potrivit formularelor prevăzute ca model în anexele nr. 2, 2a) şi 2b), şi să transmită date centralizatoare Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale sau, după caz, Ministerului Finanţelor Publice.
d) să asigure securitatea livrării tichetelor de vacanţă la angajator şi a celor returnate de la unităţile afiliate;
e) să asigure elemente de securitate ale imprimatului;
f) să asigure transparenţa şi managementul circuitului financiar;
g) să nu utilizeze sumele aferente tichetelor de vacanţă pentru reinvestirea în alte scopuri decât cele prevăzute de ordonanţa de urgenţă.
ART. 19
În cazul în care la unităţile emitente Ministerul Finanţelor Publice, prin organele abilitate potrivit legii, constată nerespectarea prevederilor art. 18, a criteriilor de autorizare aprobate prin ordin al ministrului finanţelor publice, în baza cărora s-a acordat autorizaţia de funcţionare, precum şi a altor încălcări ale prezentei hotărâri şi a ordonanţei de urgenţă, poate dispune suspendarea ori, după caz, retragerea autorizaţiei de funcţionare eliberate unităţilor emitente în cauză.
ART. 20
(1) Imprimatul reprezentând tichetul de vacanţă emis de unitatea emitentă trebuie să conţină următoarele elemente obligatorii:
a) seria numerică într-o ordine crescătoare, corespunzătoare numărului de tichete de vacanţă comandat de către angajator în baza contractului de achiziţionare a tichetelor de vacanţă;
b) emitentul şi datele sale de identificare: denumirea, sediul, numărul de înmatriculare la oficiul registrului comerţului şi codul unic de înregistrare;
c) angajatorul şi datele sale de identificare: denumirea, sediul, numărul de înmatriculare la oficiul registrului comerţului şi codul unic de înregistrare;
d) spaţiul destinat înscrierii datelor beneficiarului: numele, prenumele şi codul numeric personal ale beneficiarului care este în drept să utilizeze tichetul de vacanţă, completat de angajator;
e) valoarea nominală a tichetului de vacanţă, în cifre şi în litere, care este înscrisă de angajator în comanda fermă transmisă unităţii emitente;
f) spaţiul destinat înscrierii perioadei în care a fost utilizat, locaţia şi ştampila unităţii afiliate;
g) interdicţia unităţii afiliate de a plăti diferenţa în bani dintre valoarea tichetului de vacanţă şi valoarea pachetului de servicii către utilizatorii tichetelor de vacanţă;
h) perioada de valabilitate a utilizării tichetului de vacanţă: luna şi anul emiterii şi luna şi anul expirării.
(2) Imprimatul reprezentând tichetul de vacanţă cu elementele minime se emite pe suport de hârtie, pe care se imprimă valoarea nominală şi elementele obligatorii care asigură circulaţia acestuia în condiţii de siguranţă.
ART. 21
Documentele justificative privind operaţiunile unităţilor emitente cu angajatorii şi unităţile afiliate sunt păstrate potrivit dispoziţiilor legale.

CAPITOLUL V
Unităţile afiliate

ART. 22
(1) Unităţile afiliate, definite potrivit art. 4 din ordonanţa de urgenţă, pot încheia contracte de prestări servicii cu unităţile emitente dacă deţin licenţă de turism valabilă în cazul agenţiilor de turism şi, respectiv, certificat de clasificare valabil în cazul structurilor de primire turistice, conform prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 58/1998, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 755/2001, cu modificările ulterioare.
(2) În baza contractelor de prestări de servicii încheiate cu unităţile emitente, unităţile afiliate au următoarele obligaţii:
a) să respecte interdicţiile prevăzute pentru beneficiari la art. 13;
b) să primească tichetele de vacanţă doar pentru prestaţiile prevăzute în art. 23;
c) să completeze în spaţiul destinat fiecărui tichet de vacanţă nominal utilizat locaţia, data primirii tichetului de vacanţă şi să aplice ştampila;
d) să prezinte unităţii emitente la termenele stabilite prin contract şi după prestarea serviciilor tichetele de vacanţă primite, datate şi ştampilate, în vederea decontării;
e) alte obligaţii stabilite în baza contractelor de prestări de servicii încheiate cu unităţile emitente.
(3) Unităţile afiliate nu primesc tichete de vacanţă cu termenul de valabilitate expirat, în caz contrar acestea nu se vor deconta de unitatea emitentă.
ART. 23
(1) Pachetul de servicii turistice care poate fi achiziţionat pe baza tichetelor de vacanţă poate cuprinde servicii de cazare, alimentaţie publică, transport, tratament balnear, agrement.
(2) Conţinutul minim al pachetului de servicii turistice conţine în mod obligatoriu servicii de cazare.

CAPITOLUL VI
Dispoziţii finale

ART. 24
(1) Nerespectarea de către angajator a dispoziţiilor art. 9 constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 5.000 lei la 10.000 lei.
(2) Nerespectarea de către beneficiar a dispoziţiilor art. 13 constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 1.000 lei la 10.000 lei.
(3) Nerespectarea dispoziţiilor art. 16 alin. (2) şi (3) constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 5.000 lei la 10.000 lei.
(4) Nerespectarea dispoziţiilor art. 25 constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 5.000 lei la 10.000 lei.
(5) Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor prevăzute la alin. (1) şi (4) se fac de către personalul cu atribuţii de control din cadrul Ministerului Finanţelor Publice, iar cele prevăzute la alin. (2) şi (3) se fac de către personalul cu atribuţii de control din cadrul Ministerului Turismului.
(6) Contravenţiilor prevăzute la alin. (1) - (4) le sunt aplicabile dispoziţiile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare.
ART. 25
(1) Înregistrarea în contabilitate a operaţiunilor privind emiterea, achiziţionarea şi utilizarea tichetelor de vacanţă se face cu respectarea prevederilor Legii contabilităţii nr. 82/1991, republicată, şi a reglementărilor contabile aplicabile.
(2) Evidenţa mişcării tichetelor de vacanţă se ţine la valoarea nominală imprimată pe acestea.
(3) Gestionarea tichetelor de vacanţă se efectuează, potrivit legii, de persoane împuternicite în scris de către conducerea unităţilor angajatoare, respectiv a unităţilor emitente şi a unităţilor afiliate.
ART. 26
Pentru fundamentarea stabilirii numărului maxim de salariaţi care vor putea beneficia de tichete de vacanţă, unităţile emitente autorizate de Ministerul Finanţelor Publice vor prezenta informări periodice Ministerului Turismului în cursul anului 2009 cu situaţia privind angajatorii potenţiali care solicită contractarea achiziţionării tichetelor de vacanţă.
ART. 27
Angajatorii, unităţile emitente şi unităţile afiliate au obligaţia de a pune la dispoziţia organelor de control toate documentele solicitate în acţiunea de control, sub sancţiunile prevăzute de dispoziţiile legale.
ART. 28
Anexele nr. 1, 1a), 1b), 2, 2a) şi 2b) fac parte integrantă din prezentele norme.


 

Cautare avansata oferte
Suport Rezervari

Pentru mai multe detalii
puteti sa ne contactati
folosind suportul online
Pentru a primi informatii si
oferte speciale inscrie-te la
newsletter-ul Escape Travel

 
Informatii Utile | Blog Escape Travel | Protectia consumatorului | Contact
Home page | City Break | PARCURI DISTRACTIE | Vacante in Romania | Senior Travel | Excursii externe | Croaziere | ESCAPE TO ROMANIA | Bilete de avion | Autocar | Informatii Utile | Contact
Copyright ©2007 - 2015 Escape Travel - Indrazneste sa evadezi. Excursii externe, excursii interne, sejururi, calatorii. All rights reserved. Webdesign: digitalART